Algemene Leveringsvoorwaarden Posteropvinyl

Bij het uitbrengen van aanbiedingen en het uitvoeren van opdrachten hanteert Posteropvinyl
de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 Algemene identificatie

In de algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Consument : De partij die opdracht geeft.

Ondernemer: Posteropvinyl.nl; onderdeel van Rob van der Meijden Fotografie.

Adres: Claes Egbesweg 7; 8432 PZ; Haule.

Telefoon: 0622499530.

Website/e-mail: www.rvdmfotografie.nl /  www.posteropvinyl.nl / info@rvdmfotografie.nl

KvK: 01078537

BTW-nummer: NL001153910B91

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op

elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,

zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de

algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument

zo spoedig mogelijk elektronisch worden toegezonden, op zodanige wijze dat deze door de

consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

3. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze waarheidsgetrouw. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het

aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten

en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

a) de prijs inclusief belastingen;

b) de eventuele kosten van aflevering;

c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

d) het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;

e) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

f) de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer

de prijs garandeert;

Artikel 4 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het

aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,

kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in

acht nemen.

4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie

meesturen:

a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

terecht kan;

b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingrecht;

Artikel 5 herroepingrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product

door de consument.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat

nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn

herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -

indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer

retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 Uitsluiting herroepingrecht

1. De ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten indien de ondernemer

dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 7 Prijzen

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer

geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan

schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het

aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief kosten van montage en vervoer.

Artikel 8 Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de

wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst

tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 Uitvoering / levering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst

nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van

aanvragen tot levering van producten en/of diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30

dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging

vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden

uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst

heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten

te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,

terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voorafgaand van bezorging zal

op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een

eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na dagtekening te

worden voldaan.

2. Bij de verkoop van producten aan nieuwe klanten kan een gehele of gedeeltelijke

vooruitbetaling worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument

geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of

dienst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

Artikel 11 Klachten

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk

14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen

geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer

uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Daar waar in deze algemene voorwaarden niet is voorzien geldt het Nederlands recht.